به قول مامان بزرگ  جون  یمَلی بالام

 

بله این تپلعلی ما وقتی به دنیا اومد یه دندون سنجابی باخودش داشت که دکترا گفتن از هر دو هزار بچه یکی با دندون میاد.

بابا: اره تپلعلی تااومد یعنی از الان آماده خوردن هستم

دوم علی عاشق محمد امین نمیدونین وقتی محمد امین جلوش بازی میکنه بچه از خنده غش میکنه .محمدامین هم بچه فهمیده است میاد داداشی ناز میکنه بوس میکنه و . . .

قهقهه       قهقهه            قهقهه