١- آقاجون سلیمون         خنده خنده خنده          یا داریلا

محمد امین تو ١ سالگی به بعد به این برنامه وابستگی شدیدداشت .شاید به خاطر موزیکال بودن این برنامه بو د که با صدای مرتضی احمدی و ریتم تنپک شاد  میخوند:

این آقا جون سلیمون هفت هشتا بچه داره

توباغچه کوچولوش سیر وتربچه داره

توی جیباش همیشه نقل و کولوچه داره

ده بیستا نوه داره یه عالمه نتیجه

از قنبر و آزیتا تا نعمت منیژه

لای لالالالای لای لایلالالای لای لالالالای لای لایلالالای

و . . .

٢- عمو پورنگ و امیر محمد

٣- چارلی و لولا

۴- رنگین کمان

۵- خاله شادونه و شکرپنیر

۶- پنگول

٧- عمو مهربان و شکرپنیر