تپلعلی

قد و وزن علی در چهارماهگی                

وزن : ٧.٣٠٠  هفت کیلو و سیصدگرم             

 قد : ۶٠سانتیمتر