این آقامحمد حسین پسر عموجمال یکی از دوستهای خوب بابایی که مامان و بابای خیلی مهربونی داره