اینهم آقا پلیسه  به قول محمد امین

کمتر پلیسی هست اطراف ما که با محمد امین احوال پرسی نکرده باشه . محمد هم شعر آقا پلیسه بیداره رو واسه همشون میخونه