خداوندا به آنکه نعمت فرزند ندارد فرزند عنایت بفرما و آنکه دارد صالح و سالم نگه دار

 محمد امین و علیبای بای