تپلعلی   ماهگیت مبارک

وزن : 8.٨٠٠  هشت کیلو هشتصد

قـــد: 70 سانتی متر 

شروع کردی به سینه خیز رفتن / جلب توجه کردن با انواع صدا و آواز/ دوستی و وابستگی بیشتر به محمد امین / تپلتر و شرینتر و یِمَلیتر / فرنی میزنی تو رگ مثل هلو /