تازمانی که بچه نداشتیم روضه حضرت علی اصغر تاثیری رو ما نداشت اما از زمانی که بچه‌دار شدیم اسم اون بچه معصوم قلبمونو درد میاره که چطور یه بچه تشنه توبغل پدرش و جلوی چشم مادرش بال بال میزده