یملی بالام

قد : ٧٠  سانتی متر    لبخند

وزن :  ٨.٣٠٠  هشت کیلو سیصد گرم    لبخند

بزرگتر شدی / شلوغتر شدی / شرینتر شدی / تپلتر شدی  / شکموتر شدی  / به محمد امین وابسته شدی