آبمیوه  =  آبوانه  /  دلستر = دس س    /  میچرخه = می چره   / اخبار = اباخ /   بیسکویت = بیگو بیگو    /  ببخشید =  ببشش  /   موزیک یا آهنگ =  داریلا   /  عمو مهربان = ممران   /   کلاه =  الاخ   /   باباجون =  باباجی   /   خسته نباشی = خنباشی  /   خداحافظ = خباسز  /  تخم مرغ =  تومخور  /   پرتغال = پورتول آغا   /  هو سری = روسری  /  مواظب باش = ماسه باش  /  باشه = باشدددد  / دستمال یا دستمال کاغذی = تمیزی  / ماشین لباسشویی  = ماشین بالی  / دایی = دای دای  /  قولمه = لقمه  /  خیده اینجا = ریخته اینجا  /

                                                                         

خنده  خنده  خنده