سلام . . .

شیرین زبونی جدید محمدامین :

مسکاف = مسواک       

سبهان  = سوهان (شرینی سوهان قم )

جدیداً موقعیکه دراز می‌کشه  میگه :

ببشید شرمنده من دراز کشیدم